Microneedling: Collagen Induction Therapy

1. Wat is microneedling?

Micronaaldbehandeling, ook bekend als collageeninductietherapie (CIT), is een minimaal invasieve cosmetische procedure waarbij een geautomatiseerd naaldapparaat wordt gebruikt om micro-verwondingen in de huid te veroorzaken, meestal met het oog op het verbetering van de huidtextuur en stevigheid, rimpels, pigmentvlekken, littekens, poriegrootte en striae via de productie van collageen.

1. What is microneedling?

Also known as collagen induction therapy (CIT), microneedling is a minimally invasive cosmetic procedure that involves the use of an automated needling device to create micro-injures in the skin, mostly to improve skin texture and firmness, diminish wrinkles, pigmentation, scars, pore size, and stretch marks via collagen production.

Microneedling vs Derma roller

2. Hoe werkt het?

Huidveroudering is een complex biologisch proces dat wordt beïnvloed door zowel interne als externe factoren. Het is normaal dat de huid collageen verliest door ouderdom of verwonding.

Simpel gezegd, microneedling is een methode die kleine naalden gebruikt om de natuurlijke herstelreactie van de huid op gang te brengen, ook wel de “cascade van wondgenezing” genoemd. De huid reageert op haar beurt door nieuw collageenrijk weefsel te maken.

De naalden doorboren de huid om een ​​gecontroleerde microlesie te creëren, waarbij elke punctie een microscopisch kanaaltje creëert. De huid herkent dit kanaal als weefselverlies en begint het te herstellen.

Dit herstelproces zal de productie van verschillende factoren op gang brengen om het kanaal te “vullen”, zoals collageen, een eiwit in de huid dat verantwoordelijk is voor de integriteit, stevigheid en elasticiteit ervan.

Het resultaat is een verbetering van de toon, textuur en stevigheid van de huid, evenals een vermindering van littekenweefsel en zichtbare tekenen van veroudering.

2. How does it work?

Skin aging is a complex biological process influenced by both internal and external factors. It’s normal for the skin to lose collagen due to age or injury.

Simply put, microneedling is a method that uses small needles to trigger the natural repair response of the skin, referred to as the “wound healing cascade“. In turn the skin responds by making new collagen-rich tissue.

The needles puncture the skin to create a controlled micro-lesion, where each puncture creates a microscopic channel. The skin recognizes this channels as tissue loss and begins to repair it.

This repairing process will trigger the production of several factors to “fill” the channel, such as collagen, a protein in the skin responsible for its integrity, firmness, and elasticity.

The result is an improvement in the tone, texture and the firmness of the skin, as well as a reduction of scar tissue and visible signs of aging.

Reactiemechanisme “Healing cascade”| “Healing cascade” mechanism of response

3D-analyse van huidregeneratie na de naaldbehandeling en 5 dagen erna | 3D analysis of skin regeneration post-needling and 5 days after

3. Voordelen:

Een van de beste voordelen van micronaaldbehandeling is dat het overal op het lichaam kan worden gebruikt en dat het na een behandeling tot wel 2 jaar kan blijven werken.

 • Stimuleert collageen
 • Verbetert textuurproblemen
 • Vermindert littekens
 • Vermindert verkleuring
 • Verhoog de doorlaatbaarheid door kanalen, waardoor een betere productopname mogelijk is
 • Kan worden gebruikt om het tere gebied rond de ogen te behandelen, meestal “verboden terrein” met andere behandelingen
 • Microneedling is effectiever dan thuisrollers
 • Minimale bijwerkingen in vergelijking met laser- of chemische peelings
 • Weinig tot geen downtime, je zou dezelfde dag naar je werk kunnen gaan, maar het is het beste om een ​​paar dagen vrij te hebben

3. Benefits:

One of the best benefits of microneedling is that can be used anywhere on the body and that it can keep working for up to 2 years, after a treatment.

 • Stimulates collagen
 • Improves textural concerns
 • Reduces scarring
 • Diminishes the look of discoloration
 • Increase permeability, through channels, allowing for better product absorption
 • Can be used to treat the delicate area around the eyes, usually “off limits” with other treatments
 • Microneedling is more effective than at-home rollers
 • Minimal side effects compared to laser or chemical peels
 • Little to no downtime, you could go to work the same day, but it’s best to have a couple of days off

4. Gerichte gebieden

4. Targeted areas

Het wordt als effectief beschouwd bij de behandeling van kleine littekens die verband houden met acne, wonden en veroudering. U zult waarschijnlijk ook een helderdere en stevigere huid opmerken.

Microneedling wordt meestal op het gezicht gebruikt en voor:

 • Lijntjes en rimpels: 3-8 behandelingen
 • Acnelittekens: 3-8 behandelingen
 • Pigmentatie: 3-6 behandelingen
 • Ongelijke huidskleur & textuur: 3-6 behandelingen
 • Verminderde huidelasticiteit: 3-6 behandelingen
 • Littekens: 3-8 behandelingen
 • Striae: 3-8 behandelingen
 • Schade door de zon: 3-6 behandelingen
 • Productopname: 1-3 behandelingen

It’s considered effective in treating minor scarring related to acne, wounds, and aging. You’ll likely notice a brighter and firmer skin as well.

Microneedling is most often used on the face and for:

 • Lines and wrinkles: 3-8 treatments
 • Acne scars: 3-8 treatments
 • Pigmentation: 3-6 treatments
 • Uneven skintone & texture: 3-6 treatments
 • Reduced skin elasticity: 3-6 treatments
 • Scars: 3-8 treatments
 • Stretch marks: 3-8 treatments
 • Sun damage: 3-6 treatments
 • Product absorption: 1-3 treatments

5. Bent u een goede kandidaat?

Je bent in principe een ideale kandidaat als je in goede gezondheid verkeert en bepaalde huidproblemen hebt die niet hebben gereageerd op thuisbehandelingen of andere soorten dermatologische ingrepen, zoals peeling .

Hieronder vindt u een lijst met aandoeningen waarvoor micronaaldbehandeling niet wordt geadviseerd, maar neem in bij twijfel contact op met uw dermatoloog , daar is de betere persoon om u te adviseren dan uw eigen arts.

 • Actieve acne / acnemedicatie gebruiken (wacht 6 maanden na gebruik van oraal isotretinoïne)
 • Bloeddyscrasieën
 • Hemofilie
 • Neiging tot keloïd
 • Hartaandoeningen
 • Zwangerschap
 • Gebruinde huid (van de zon)
 • Matige tot ernstige chronische huidziekte (eczeem en psoriasis)
 • Elke lokale infectie (wratten)
 • Als u een antistollingstherapie krijgt (u moet ten minste 1 week wachten nadat u bent gestopt voordat u micronaaldjes boekt)
 • Patiënten die chemotherapie of radiotherapie ondergaan (u moet 1 jaar wachten)
 • Herpes labialis zal waarschijnlijk opnieuw verschijnen, maar u kunt contact opnemen met uw arts voor een antiviraal recept ter preventie
 • Microneedling vermindert de duur van andere procedures, zoals BOTOX, microdermabrasie, huidvullers, laserresurfacing of een chirurgische facelift die in de afgelopen 3 maanden is uitgevoerd.
  U kunt microneedling echter voor dat doel gebruiken als dat uw bedoeling is

5. Are you a good candidate?

You may be an ideal candidate if you’re in good health and have certain skin concerns that haven’t responded to home treatments or other types of dermatologic procedures, such as peels.

Below is a list of conditions for which microneedling is not advised, but in doubt please contact your dermatologist, there is the better person to advise you than your own doctor.

 • Active acne / using acne medication (wait 6 months after taking oral isotretinoin)
 • Blood dyscrasias
 • Haemophilia
 • Keloidal tendency
 • Heart disorders
 • Pregnancy
 • Tanned skin (from the sun)
 • Moderate to severe chronic skin disease (eczema and psoriasis)
 • Any local infection (warts)
 • If you are on an anticoagulant therapy (you should wait at least 1 week after stopping before booking microneedling)
 • Patients undergoing chemotherapy or radiotherapy (you should wait 1 year)
 • Herpes labialis is likely to reappear, but you can contact your doctor for an anti-viral prescription for prevention
 • Microneedling will reduce the duration of other procedures, such as BOTOX, Microdermabrasion, Dermal fillers, Laser resurfacing or a Surgical face-lift performed in the last 3 months.
  However, you can use microneedling for that purpose if that is your intention

6. Zijn er bijwerkingen?

Zoals alle invasieve cosmetische ingrepen, is micronaaldbehandeling niet zonder risico.

De meest voorkomende bijwerkingen na de procedure verdwijnen vanzelf:

 • Lichte huidirritatie / zwelling
 • Roodheid
 • Droogheid
 • Sensatie door zonnebrand
 • Geringe bloeding tijdens het behandeling
 • Licht Peeling

Vanwege de aard van deze procedure wordt uw huid (~1-3 dagen) kwetsbaarder, daarom is het erg belangrijk om uw huid schoon, gehydrateerd en beschermd tegen de zon te houden.

6. Are there any side effects?

Like all invasive cosmetic procedures, microneedling isn’t without risk.

The most common side effects following the procedure will subside on their own:

 • Minor skin irritation/swelling
 • Redness
 • Dryness
 • Sunburn sensation
 • Minor bleeding during the procedure
 • Light Peeling

Due to the nature of this procedure your skin will become more vulnerable (~1-3 days), therefore it is very important to keep your skin clean, hydrated and protected from the sun.

7. Wat te verwachten?

7. What to expect?

 • Totale voorbereiding en behandeltijd is ongeveer 2 uur.
 • Na de ingreep zal uw huid een beetje geïrriteerd en rood zijn, wat een paar uur tot een paar dagen kan duren.
 • Je huid zal ook gevoeliger zijn voor de zon, dus een minerale zonnebrandcrème is een must.
 • Technisch gezien kun je direct na de behandeling weer aan het werk of naar school, maar het is het beste om neem een ​​dag vrij om uw huid schoon te houden.

In theorie kunt u zou binnen een paar weken resultaten moeten zien. Voor het beste resultaat heeft u mogelijk meerdere sessies nodig.

 • Total preparation and treatment time is about 2h.
 • After the procedure your skin will be a little irritated and red, which could last from a couple of hours up to a few days.
 • Your skin will also be more sensitive to the sun, so a mineral sunscreen is a must.
 • Technically you can go back to work or school right after the treatment, but it’s best to take the day off to keep your skin clean.

In theory, you should see results within a couple of weeks. For best results you could need multiple sessions.

8. Voorbereiding op de behandeling

8. Preparation for the treatment

Stop het volgende

Minimaal 1 week voor de behandeling:

 • Cosmetica met actieve ingrediënten: Topische antioxidanten, directe zuren (AHA / BHA), retinoïden, Vit. C.
 • Blootstelling aan de zon, gebruik een, chemicaliënvrij, breed spectrum UVA / UVB-zonnebrandcrème aan met een minimaal SPF 30.

Na de behandeling:

0-4h:

 • Gebruik alleen de Hyaluron gel die u na de behandeling heeft gekregen.
 • Gebruik lauw water om het behandelde gebied af te spoelen.

24u:

 • Gebruik een zachte reiniger om het gezicht te wassen en voorzichtig te drogen.
 • Uw handen moeten schoon zijn wanneer u het behandelde gebied aanraakt.

72u:

 • Ga niet zwemmen.
 • Geen fitness of zware activiteit.
 • Breng alleen minerale make-up aan zonder een make-upborstel.

1 week:

 • Nu kunt u teruggaan naar uw normale huidroutine.
 • Gebruik altijd zonnecrème bij blootstelling aan zonlicht.

Stop the following

At least for 1 week before the procedure:

 • Cosmetics with active ingredients: Topical Antioxidants, Direct Acids (AHA / BHA), Retinoids, Vit. C.
 • Exposure to the sun, use a chemical-free, broad spectrum UVA / UVB sunscreen with a minimum SPF of 30.

After the treatment:

0-4h:

 • Only use the Hyaluron gel you received after the treatment.
 • Use lukewarm water to rinse the treated area.

24h:

 • Use a gentle cleanser to wash and dry the face gently.
 • Your hands should be clean when you touch the treated area.

72h:

 • Do not go swimming.
 • No fitness or strenuous activity.
 • Apply only mineral make-up without a make-up brush.

1 week :

 • Now you can go back to your normal skin routine.
 • Always use sunscreen when exposed to sunlight.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close