Werkingsmechanisme van Acupunctuur

Observatie van de reactie van de hersenen op acupunctuur

Observation of the brain’s response to acupuncture

https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-8-37/figures/2

Met behulp van een fMRI is het nu mogelijk om te zien hoe acupunctuur werkt en de effecten ervan waar te nemen.

In een gerandomiseerde, schijn-acupunctuur gecontroleerde, geblindeerde proef werd de eenzijdige stimulatie van het acupunctuurpunt LI-2 (Èr Jiān) geassocieerd met bilaterale activering van corticale regio’s (insula en aangrenzend operculum) betrokken bij speekselproductie , een veel voorkomende zorg voor patiënten die hoofd- en nekradiotherapie ondergaan.

With a fMRI it’s now possible to see how acupuncture works and its effects.

In a randomized, sham acupuncture controlled, subject blinded trial the unlilateral stimulation of the acupuncture point LI-2 (Èr Jiān) was associated with bilateral activation of cortical regions (insula and adjacent operculum) involved in saliva production, a common concern for patients undergoing head and neck radiotherapy.

Ref: Deng, Gary & Hou, Bob & Holodny, Andrei & Cassileth, Barrie. (2008). Functional magnetic resonance imaging (fMRI) changes and saliva production associated with acupuncture at LI-2 acupuncture point: a randomized controlled study. BMC complementary and alternative medicine. 8. 37. 10.1186/1472-6882-8-37

 • Matiging van pijn

Prikken beïnvloedt de concentraties van de cerebrospinale vloeistof (CSF) van de natuurlijk voorkomende opiaatstoffen die musculoskeletale en viscerale pijn verminderen, zoals endorfine, dynorfine en enkefaline.

Het feit dat naloxon en antiserum tegen endorfine acupunctuur-geïnduceerde analgesie tegengaan, ondersteunt ook de vermoedelijke betrokkenheid van endorfine bij de pijn onderdrukkende activiteit van acupunctuur.

 • Pain moderation

Needling affects the cerebrospinal fluid (CSF) concentrations of the naturally occurring opioid substances that moderate musculoskeletal and visceral pain, such as endorphins, dynorphins, enkephalins.

The fact that naloxone and antiserum against endorphins counteract acupuncture-induced analgesia also supports the putative involvement of endorphins in the pain-suppressing activity of acupuncture.

 • De poorttheorie

In het zenuwstelsel zijn er zenuwen die zowel pijn doorgeven (C-type vezels) als remmen (A-bèta-type vezels). Deze vezels komen samen in de substantia gelatinosa van het ruggenmerg, waar pijn wordt gesignaleerd naar de hersenen. Wanneer een groot aantal impulsen afkomstig van A-beta-vezels de poort in de substantia gelatinosa sluit, wordt het passeren van pijnlijke impulsen van de C-vezels voorkomen.

Acupunctuur werkt als een pijnverlichter door de acupunctuurpunten te stimuleren, die de “pijnremmende” vezels beïnvloeden. De naalden bewegen om een ​​gestage stroom van niet-pijnimpulsen te creëren waardoor het hek sluit. Zodra het hek gesloten is, worden de pijnimpulsen gestopt. Er wordt dus geen pijn gevoeld.

 • The gate theory

In the nervous system, there are nerves that both transmit (C type fibers) and inhibit (A beta type fibers) pain. These fibers come together in the substantia gelatinosa of the spinal cord, where pain is signaled to the brain. When a high amount of impulses coming from A-beta fibers closes the gate in the substantia gelatinosa there is prevention of passage of painful impulses from the C fibers.

Acupuncture acts as a pain-reliever by stimulating the acupuncture points, which affect the “pain inhibiting” fibers. The needles move to create a steady stream of non-pain impulses causing the gate to close. Once the gate is closed the pain impulses are stopped. Thus, no pain is felt.

 • Endogene afgifte van corticosteroïden

De aanwezigheid van een vreemd lichaam (naald) kan vasculaire en immunomodulerende factoren stimuleren, waaronder die van lokale ontsteking. Het is bewezen dat adrenocorticotroof hormoon is verhoogd na acupunctuurbehandelingen, wat suggereert dat bijnieractivering en de afgifte van endogene corticosteroïden ook het gevolg kunnen zijn.

 • Endogenous corticosteroid release

The presence of a foreign body (needle) may act to stimulate vascular and immuno-modulatory factors, including those of local inflammation. It has been shown that adrenocorticotrophic hormone is elevated after acupuncture treatments, suggesting that adrenal activation and release of endogenous corticosteroids may also occur.

 • Myofibrillaire verstrengeling

Acupunctuur kan leiden tot ontspanning van ‘vastzittende’ myofibrillen binnenin weefselvlakken. Het wordt aangenomen dat dit een vergelijkbaar effect heeft als de injectie van pijnlijke triggerpoints (vergelijkebar met dry needling), een veel voorkomende procedure die wordt uitgevoerd in pijnklinieken.

 • Myofibrillary entanglement

Acupuncture may induce relaxation of ‘stuck’ myofibrils within tissue planes. This is thought to have a similar effect to the injection of painful trigger points (similar to dry needling), a common procedure undertaken in pain clinics.

 • Lokale bloedstroom

Door een klein letsel aan een deel van het lichaam te veroorzaken, verhoogt acupunctuur de lokale bloedstroom naar het omliggende gebied, dit kan het genezingsproces initiëren of katalyseren.

 • Local blood flow

In causing minor injury to an area of the body, acupuncture increases local blood flow to the surrounding area, initiating or catalyzing the healing process.

 • Mesolimbische lus

De mesolimbische lus is één van de vier belangrijkste manieren waarop dopamine wordt geproduceerd en die bij stimulatie een aangenaam gevoel geeft. Bij patiënten met chronische pijn verkeert de mesolimbische lus in een toestand van onbalans.

Na een relatief korte (20-30 min) stimulatieperiode met TENS of elektrische stimulatie, wordt een zichzelf onderhoudende nagalm opgewekt, waardoor de pijnmodulatiepaden opnieuw worden ingesteld. Deze theorie verklaart mogelijk de pijnstillende effecten op de lange termijn die vaak in de klinische praktijk worden gezien.

 • Mesolimbic loop

The mesolimbic loop is one of the four major pathways where dopamine is produced, giving a pleasurable sensation when stimulated. In chronic-pain patients, the mesolimbic loop is in a state of imbalance.

After a relatively brief (20-30 min) period of stimulation with TENS or electrical-stimulation, a self-sustaining reverberation is set up, causing a re-setting of the pain-modulation pathways. This theory may well account for the long-term analgesic effects seen frequently in clinical practice.

 1. Voorkomende symptomen lijst | List of common symptoms
 2. Bijwerkingen | Side effects
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close