Acupunctuurbehandelingen

hands inserting needles on the person s back

Hoe kan Chinese Geneeswijzen helpen?

Acupunctuur, een 3000 jaar oude pijler van de Traditionele Chinese Geneeswijzen, biedt een natuurlijk pad naar een betere gezondheid.

De moderne levensstijl verstoort het evenwicht en vormt duurzame gewoonten. Om slechte patronen te doorbreken en verdere problemen te voorkomen, zijn nauwkeurige diagnoses en gepersonaliseerde behandelingen van cruciaal belang.

Deze methoden versnellen het zelfgenezend vermogen van het lichaam en versterken de effecten van conventionele medische behandelingen, terwijl de bijwerkingen worden geminimaliseerd.

How can Acupuncture help?

Acupuncture, a 3000-year-old pillar of Traditional Chinese Medicine, offers a natural path to better health.

Modern lifestyle disrupts balance, forming enduring habits. To break bad patterns and prevent further issues, precise diagnosis and personalized treatments are vital.

These methods accelerate self-healing and enhance the effects of conventional treatments, while minimizing their side effects.

Kan acupunctuur alles behandelen?
Can acupuncture treat everything?

Acupunctuur stimuleert het eigen vermogen van uw lichaam om zichzelf te genezen zonder medicatie. De werkzaamheid en duur van de resultaten hangt af van de aard van de aandoening zelf en of u de levensstijl die tot deze aandoening heeft geleid, verandert of niet.

Bij aandoeningen zoals kanker verhelpt acupunctuur het probleem niet, maar het kan symptomen als pijn, misselijkheid, droge mond en algemene vermoeidheid verminderen.

Het verbetert de werkzaamheid van andere behandelingen en uw kwaliteit van leven.

Na een operatie, anatomische misvormingen of (blijvend) letsel na een ongeval kan acupunctuur verlichting bieden en revalidatie ondersteunen.

Acupuncture stimulates your body’s own capacity to heal itself without medication. The efficacy and duration of the results will depend on the nature of the condition itself and wheter or not you change the lifestyle that led to this condition.

In conditions such as cancer acupuncture does not cure the problem, but it can  reduce symptoms such as pain, nausea, dry mouth and general fatigue. 

It improves the efficacy of other treatments and your quality of life.

After surgery, anatomical deformities or (permanent) injury after an accident, acupuncture can provide relief and support rehabilitation.


Meest voorkomende klachten | Most common symptoms

Last van Allergieën
Allergische Rhinitis
Angst / Ongerustheid
Artritis
Artrose 
Bell’s palsy
Bevroren schouder
Carpal tunnel
Chronische-acute pijn
Diarree
Duizeligheid
Fibromyalgie
Hoesten
Hoofdpijn
Hypertensie
Ischiaspijn 
Maagdarmstelselaandoeningen
Nekpijn
Neuropatie
Obstipatie 
Post-Stroke rehabilitation
Prikkelbare darmsyndroom (IBS)
Raynaud’s syndroom
Rheumatoid arthritis
Rugpijn
Slapeloosheid
Sport verwondingen
Stress
Osteoporose
Tenniselleboog
TMJ
Vermoeidheid
Menopauze symptomen:
Gewichtstoename
Gewrichtspijn
Opvliegers-nachtelijk zweten
Vermoeidheid-futloosheid
Chemotherapie bijwerkingen:
Diarree
Droog mond
Vermoeidheid
Hoofdpijn
Misselijkheid-overgeven
Neuropatie

Mogelijke bijwerkingen | Possible side effects

Bijwerkingen van acupunctuur zijn zeldzaam en duren meestal niet lang, bijvoorbeeld:

  • Bij het verwijderen van een naald kan er een druppel bloed ontstaan ​​die een paar seconden aanhoudt.
  • Soms kan de prik van de naald een kleine blauwe plek veroorzaken die een paar seconden kan aanhouden. dagen tot een week of 2, net als elke andere blauwe plek.
  • Acupunctuur stimuleert de bloedcirculatie en aangezien u 20-30 minuten gaat liggen, kan uw bloeddruk een klein beetje dalen, waardoor u zich licht in het hoofd als u te snel opstaat.
  • Na het liggen voor de behandeling en wanneer u ontspannen bent, is het normaal dat u zich een beetje moe voelt. U moet echter de verleiding vermijden om overdag een dutje te doen.
  • Als ik de naalden stimuleer, kunnen er onwillekeurige spiersamentrekkingen optreden, dit kan een beetje vreemd aanvoelen en u kunt een paar uur spierpijn voelen.

Acupuncture side-effects are rare and usually don’t last long, for example:

  • When removing a needle a drop of blood may happen which will last for a couple of seconds.
  • Sometimes the prick of the needle can cause a small bruise that could last from a couple of days to a week or 2, just like any other bruise.
  • Acupuncture stimulates the blood to circulate and since you will be laying down for 20-30min your blood pressure may drop a little bit, causing you to feel light-headed if you stand up too quick.
  • After laying down for the treatment and being relaxed it’s normal to feel slightly tired. You should, however, avoid the temptation to take a nap during the day.
  • When I stimulate the needles involuntary muscle contractions can happen, this can feel slightly strange and you may feel some muscle soreness for a couple of hours.

Acupunctuur Intaakformulier | Intake form

Dit is niet verplicht, maar als u wilt dat ik van tevoren weet wat uw conditie is, kunt u dit formulier invullen en per e-mail opsturen of meenemen.

This is not mandatory, but if you would like me to know your condition beforehand you can fill this form and send it by email or bring it with you.

Neem contact op | Get in touch

Neem contact op zodat we kunnen samenwerken om uw klacht(en) en algehele gezondheid te verbeteren.

Reach out so we can work together to improve your condition(s) and overall health.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close