Acupunctuur


Acupunctuur maakt deel uit van de traditionele Chinese geneeskunde en bestaat al meer dan 3000 jaar.

Algemene gezondheid wordt verkregen wanneer elk systeem samenwerkt om homeostase of evenwicht te bereiken. Veel aandoeningen zijn echter te wijten aan slechte levensstijlkeuzes, die op hun beurt levenslange gewoonten worden.

Deze gewoonten moeten worden doorbroken om verdere ontwikkeling van het probleem en/of herhaling te voorkomen.

De selectie van de punten is afhankelijk van de aandoening, de individuele behoeften van mijn patiënten en huidig ​​onderzoek.

Deze procedure stimuleert de natuurlijke genezingsmechanismen in uw lichaam, zonder het gebruik van medicijnen, waardoor uw lichaam sneller herstelt en de mogelijke bijwerkingen van andere behandelingen (bijv. misselijkheid van chemotherapiebehandelingen).

Acupuncture is part of Traditional Chinese medicine, with over 3000 years old.

Overall health is obtained when every system cooperates to achieve homeostasis, or balance. However, many conditions are due to poor lifestyle choices, which in turn become life-long habits.

These habits need to be broken in order to prevent further development of the problem and-or reocurrence.

The selection of the points varies according to the condition, the individual needs of my patients and current research.

This procedure stimulates the natural healing mechanisms in your body, without the use of medication, allowing your body to recover faster and reducing the possible side-effects of other treatments (e.g. nausea from chemotherapy treatments).


Kan acupunctuur alles behandelen?
Can acupuncture treat everything?

Acupunctuur stimuleert het eigen vermogen van uw lichaam om zichzelf te genezen zonder medicatie. De werkzaamheid en duur van de resultaten hangt af van de aard van de aandoening zelf en of u de levensstijl die tot deze aandoening heeft geleid, verandert of niet.

Bij aandoeningen zoals kanker verhelpt acupunctuur het probleem niet, maar het kan symptomen als pijn, misselijkheid, droge mond en algemene vermoeidheid verminderen.

Het verbetert de werkzaamheid van andere behandelingen en uw kwaliteit van leven.

Na een operatie, anatomische misvormingen of (blijvend) letsel na een ongeval kan acupunctuur verlichting bieden en revalidatie ondersteunen.

Acupuncture stimulates your body’s own capacity to heal itself without medication. The efficacy and duration of the results will depend on the nature of the condition itself and wheter or not you change the lifestyle that led to this condition.

In conditions such as cancer acupuncture does not cure the problem, but it can  reduce symptoms such as pain, nausea, dry mouth and general fatigue. 

It improves the efficacy of other treatments and your quality of life.

After surgery, anatomical deformities or (permanent) injury after an accident, acupuncture can provide relief and support rehabilitation.


Meest voorkomende klachten | Most common symptoms

Last van Allergieën
Allergische Rhinitis
Angst / Ongerustheid
Artritis
Artrose 
Bell’s palsy
Bevroren schouder
Carpal tunnel
Chronische-acute pijn
Diarree
Duizeligheid
Fibromyalgie
Hoesten
Hoofdpijn
Hypertensie
Ischiaspijn 
Maagdarmstelselaandoeningen
Nekpijn
Neuropatie
Obstipatie 
Post-Stroke rehabilitation
Prikkelbare darmsyndroom (IBS)
Raynaud’s syndroom
Rheumatoid arthritis
Rugpijn
Slapeloosheid
Sport verwondingen
Stress
Osteoporose
Tenniselleboog
TMJ
Vermoeidheid
Menopauze symptomen:
Gewichtstoename
Gewrichtspijn
Opvliegers-nachtelijk zweten
Vermoeidheid-futloosheid
Chemotherapie bijwerkingen:
Diarree
Droog mond
Vermoeidheid
Hoofdpijn
Misselijkheid-overgeven
Neuropatie

Waarom kiezen voor acupunctuur bij me?
Why choose acupuncture with me?

VEILIG
SAFE

Ik gebruik alleen steriele, wegwerpnaalden, voor eenmalig gebruik.

I use only sterile, one time use, disposable needles.

ZACHT
GENTLE

De naalden zijn zo dun dat sommige mensen verrast zijn dat ze ze niet eens voelen.

The needles are so thin that some people are surprised that they don’t even feel them.

natuurlijk
Natural

Acupunctuur stimuleert uw lichaamseigen genezingsmechanismen.

Acupuncture stimulates your bodies own healing mechanisms.

ontspannend
RELAXING

Acupunctuur stimuleert de endorfine productie van uw lichaam, waardoor u zich ontspannen voelt.

Acupuncture stimulates the endorphine production in your body, leaving you feeling relaxed.

Mogelijke bijwerkingen | Possible side effects

Bijwerkingen van acupunctuur zijn zeldzaam en duren meestal niet lang, bijvoorbeeld:

  • Bij het verwijderen van een naald kan er een druppel bloed ontstaan ​​die een paar seconden aanhoudt.
  • Soms kan de prik van de naald een kleine blauwe plek veroorzaken die een paar seconden kan aanhouden. dagen tot een week of 2, net als elke andere blauwe plek.
  • Acupunctuur stimuleert de bloedcirculatie en aangezien u 20-30 minuten gaat liggen, kan uw bloeddruk een klein beetje dalen, waardoor u zich licht in het hoofd als u te snel opstaat.
  • Na het liggen voor de behandeling en wanneer u ontspannen bent, is het normaal dat u zich een beetje moe voelt. U moet echter de verleiding vermijden om overdag een dutje te doen.
  • Als ik de naalden stimuleer, kunnen er onwillekeurige spiersamentrekkingen optreden, dit kan een beetje vreemd aanvoelen en u kunt een paar uur spierpijn voelen.

Acupuncture side-effects are rare and usually don’t last long, for example:

  • When removing a needle a drop of blood may happen which will last for a couple of seconds.
  • Sometimes the prick of the needle can cause a small bruise that could last from a couple of days to a week or 2, just like any other bruise.
  • Acupuncture stimulates the blood to circulate and since you will be laying down for 20-30min your blood pressure may drop a little bit, causing you to feel light-headed if you stand up too quick.
  • After laying down for the treatment and being relaxed it’s normal to feel slightly tired. You should, however, avoid the temptation to take a nap during the day.
  • When I stimulate the needles involuntary muscle contractions can happen, this can feel slightly strange and you may feel some muscle soreness for a couple of hours.

Acupunctuur Intaakformulier | Intake form

Dit is niet verplicht, maar als u wilt dat ik van tevoren weet wat uw conditie is, kunt u dit formulier invullen en per e-mail opsturen of meenemen.

This is not mandatory, but if you would like me to know your condition beforehand you can fill this form and send it by email or bring it with you.

Neem contact op | Get in touch

Neem contact op zodat we kunnen samenwerken om uw klacht(en) en algehele gezondheid te verbeteren.

Reach out so we can work together to improve your condition(s) and overall health.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close